SOUTĚŽ

SOUTĚŽ 15.3.-30.4.2024

Nakupte na e-shopu www.lussk.cz do 30.4.2024 a vaše objednávka bude automaticky zařazena do slosování o originální dárkové sady s kořením. Soutěž se vztahuje na veškeré objednávky vytvořené v době konání soutěže.

Objednávka musí být vytvořena v období 15.3.-30.4.2024 a v době slosování musí být zaplacena.

Slosování proběhne 3. května 2024.

Co můžete vyhrát?

1. výhra - Originální pískované zkumavky Lussk s designovým stojánkem

2. výhra - Originální dárková kazeta s kořenkami

3. výhra - Chilli sada - Limitovaná edice

 

Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích firmy Potravinové služby s.r.o.

Obecná pravidla soutěží na Facebooku, Instagramu a všech ostatních platformách společnosti Potravinové služby s.r.o.

(dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Potravinové služby s.r.o. se sídlem Mistřice, IČ: 05836891, DIČ: CZ05836891 (dále jen „pořadatel nebo organizátor“). Společnost je také provozovatelem Facebook/Intagram/Youtube a dalších sítí pod značkou Lussk.

2. Místo a doba konání soutěže

Soutěže probíhají na území České republiky, a to na výše uvedených sociálních sítích.

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České nebo Slovenské republiky, která má zřízený platný osobní účet na sociálních sítích - v závislosti na tom, kde soutěž probíhá.

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou.

3.4. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

4. Průběh soutěže

4.1. Soutěžící musí splnit podmínky soutěže uvedené v soutěžním příspěvku v době konání soutěže, která je rovněž uvedena v zadání soutěže.

4.2. Po skončení soutěže organizátor vyhodnotí všechny vstupy do soutěže účastníků dle 4.1. Organizátor ze všech odpovědí dle stanoveného zadání soutěže vybere takový počet výherců, který je specifikovaný v zadání v soutěžním příspěvku. Výherce organizátor odmění stanovenou výhrou.

4.3. Vyhlášení proběhne tak, že organizátor kontaktuje výherce prostřednictvím přímé zprávy nebo komentářem pod příspěvek na svých sociálních sítích. Organizátor také požádá výherce o zaslání adresy, emailu a telefonního čísla, na kterou mu bude výhra doručena buďto elektronickou formou nebo kurýrní službou.

5. Výhry v soutěži

5.1. Pořadatel do soutěže věnuje takový počet a formu výher, které jsou specifikované vždy v textu soutěžního příspěvku na dané sociální síti, kde soutěž probíhá. Na základě instrukcí v soutěžním příspěvku je vždy specifikováno, jaká cena náleží kterému pořadí výherců. Ceny se mohou s každou soutěží lišit.

5.2. Po skončení soutěže organizátor vybere v soutěžním příspěvku specifikovaný počet výherců, které odmění výhrou popsanou v 5.1. Výhru předá Organizátor výherci nejpozději do 30 pracovních dní od kontaktování dle čl 5.3.

5.3. Výherce vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy nebo komentářem na dané sociální síti, kde soutěž probíhá, do 7 dnů od zaslání přímé zprávy nebo zmínkou pod /v příspěvkem/ku organizátorem a poskytne mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Zároveň tímto dává souhlas s poskytnutím údajů potřebných k odeslání výhry:

  • Jméno, Příjmení, Ulice, Číslo popisné, Směrovací číslo a Město
  • Mobilní telefonní číslo
  • E-mail

Poskytnuté údaje budou využity pouze k odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru, která tím propadá.

5.4. Organizátor neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

5.5. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

5.6. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.

5.7. V případě že výherce nekomunikuje (neodpovídá na SMS/telefon či jinou formu kontaktu), či si jinak nepřevezme výhru, tato po 5 kalendářních dnech propadá a nemá na ni již nárok.

5.8. Výhry se posílají výhraně přes společnost Zásilkovna na jejich výdejní místa, pokud není domluveno jinak. Jiný způsob dopravy není možný, pokud si jej zákazník nezařídí sám. V opačném případě výhra propadá.

6. Zpracování a ochrana osobních údajů

6.1. Výherce bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail pro odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 6 Pravidel (tj. zejména doručovácí adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

6.2. Správcem osobních údajů je organizátor. Tyto údaje budou rovněž sdíleny s následujícími subjekty: 1) dodavatelské společnosti pro účely zaslání výher výhercům či vyhodnocení soutěže a její organizaci; 2) orgány finanční správy nebo právní instituce pro účely splnění právních závazků. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

6.3. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolná, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v soutěži.

6.4. Výherci mají práva subjektů údajů, jako např. právo na přístup k údajům, právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz údajů, právo na opravu údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na omezení zpracování údajů. Osobní údaje soutěžících nebudou předmětem žádného rozhodnutí přijatého na základě automatizovaného zpracování údajů, které by pro něj mělo právní účinky nebo které by se jej podstatným způsobem dotýkalo.

6.6. Pokud výherci chtějí uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená výše nebo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.lussk.cz/

7. Společná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

7.3. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Organizátor může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5. Organizátor nezodpovídá za jakékoliv omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

7.6. Zapojením do soutěže a poskytnutím svého emailu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely marketingu.

V Mistřicích, dne 15. března 2024